Математическо моделиране в икономиката (4 семестъра)

Магистърската програма е предназначена за кандидати, които не са завършили ФМИ или ФЗФ на СУ “Св. Климент Охридски”, икономически или сродни на тях специалности, както и за кандидати с придобита ОКС "Бакалавър" след тригодишен срок на обучение в областта на математическите/икономическите

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIA342123 Приложна математика
Магистърска програма: 
Математическо моделиране в икономиката
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
4
Професионална квалификация: 
Магистър по приложна математика - Математическо моделиране в икономиката
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. дн Огнян Христов

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по математическо моделиране в икономиката предвижда овладяването на разнообразни математически и информатични средства, осигуряващи теоретични и практически познания, приложими към икономическите науки или директно към практическа работа (финанси, застраховане, управление на фирми и др.). 

Обучение

В магистърската програма са включени курсове в основни направления на математиката (оптимизационни задачи, вероятностни и статистически методи, числени методи, динамични задачи), позволяващи да се моделират, изследват и оптимизират конкретни явления и процеси в икономиката. Практическата им приложимост се основава на задълбочени познания по макроикономика, финансови инструменти и пазари, застраховане, обработка на статистически данни и др., съчетани с умения за прилагане на съвременните информационни технологии.

Професионални компетенции

Обучението в програмата, дори по традиционните икономически дисциплини, се отличава с висока степен на използване на математически средства на ниво, сравнимо с това на обичайните университетски програми по икономика, предназначени за получаване на образователната степен доктор. 

Професионална реализация

Завършилите програмата могат да се реализират като специалисти по количествен анализ във финансовата индустрия, риск анализатори в банките и актюери. Научната подготовка дава възможност за продължаване на образованието в докторантски програми.

Учебен план

За информация и контакти

Ръководител: проф. дн Огнян Христов
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
тел.: +359 2 81 61 519
e-mail: christov@fmi.uni-sofia.bg