Курс „Компютърно моделиране с визуално програмна среда Scratch”

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението: 48 учебни часа.
Форма на обучението: СДК, смесена форма (32 присъствени и 10 дистанционни часа). Занятията са съботно-неделни. Минимален брой курсисти: 16. Занятията се провеждат при записване на минималния брой курсисти. 
Целева група: Ръководни кадри, експерти, преподаватели и администратори в училищното и висшето образование и науката, на национално, регионално, общинско и училищно/институционално ниво
Ръководител: доц. д-р Елиза Стефанова, eliza@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: Пенчо Михнев, pmihnev@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 507

Цели на обучението
В резултат на обучението курсистите ще усвоят възможностите и начина на работа с визуалната програмна среда Scratch, с акцент върху основните очаквани резултати по учебна програма по „Компютърно моделиране“ за 3. клас. Те ще формират знания за нормативната рамка на новия учебен предмет в началното училище, ще придобият знания и умения за работа с визуална среда за програмиране, както и методически компетенции за обучение по предмета „Компютърно моделиране“ в трети и четвърти клас.

Успешно завършилите курса педагогически кадри получават 3 квалификационни кредита, съгласно Наредба № 12 на МОН.

Такса: 160 лв.
Заявка за участие