ОКС "бакалавър", промяна в броя на групите, спец. И, КН, ПМ

За студентите от ОКС "Бакалавър", специалности:
Информатика 2 курс; Компютърни науки 2 курс, поток 1 и 2, Компютърни науки 3 курс, поток 1; Приложна математика 3 курс

Има промяна в броя на групите за следните специалности и курсове (поток) за летен семестър на учебната 2016/2017 г.:

    • Информатика  2 курс
    • Компютърни науки 2курс, поток 1 и 2
    • Компютърни науки 3 курс, поток 1
    • Приложна математика 3 курс

Новото разпределение по групи ще става чрез системата СУСИ, чрез техническа кампания за избираеми дисциплини – за избор на група, от 17 до 2януари(включително) 2017 г.
На студентите от посоченитеспециалности се дава възможност сами да изберат в коя група да бъдат, като се запишат за избираема дисциплина със съответното име – "Избор на група – специалност..., курс..., ....гр.", в модула за избираеми дисциплини. Заложени са ограничения за броя на записалите се, естествени за размера на групите.
Всеки студент от съотвените специалности може да се запише само за една избираема дисциплина (група).
Студентите от специалност Приложна математика 3 курс, не избират група –групата е една и ще бъдат записани служебно.
Студентите, които не се запишат (не изберат група), ще бъдат разпределени по групи служебно след края на техническата кампания и няма да могат да искат промяна на групата.

Студентите извън тези специалности и курсове (и поток) не записват служебни ИД.

Деканат