Изготвяне на дипломите за випуск 2022/2023 на ФМИ

За изготвяне на дипломите на бакалаври и магистри (за тези придобили ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" през уч.2022/2023г.), е необходимо:

  1. Снимка /формат за документ-паспортна снимка/.
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.
  3. Желателно е успоредно с изготвяне на дипломата ви, да се регистрирате в Алумни клуба на СУ "Св. Кл. Охридски"  https://alumni.uni-sofia.bg/

Документите се подават  в отдел „Студенти“ на ФМИ, каб.221.