Общо събрание на ФМИ, 30.05.2024

Общото събрание на ФМИ ще се проведе на 30 май 2024 г. от 14:00 часа, в Зала 325, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Декана и Зам.-деканите на ФМИ.
  2. Попълване на състава на органите за управление на ФМИ.
  3. Разни.

Регистрацията на членовете на Общото събрание започва в 13:15 ч. на 30 май 2024 г.
Обява

доц. д-р Александър Димов
Председател на ОС на ФМИ