Последен шанс за кандидатстване за стипендиите на DeepMind, обявени от институт GATE , 2023-2024

Остават броени дни до изтичането на срока за кандидатстване за стипендиите на DeepMind, обявени от институт GATE. Стойността на финансовата помощ е 24 050 евро за един стипендиант за цялата образователна програма.

Британската компания DeepMind, известна с научните си изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект  щедро финансира две стипендии за академичната 2023-2024 г. Те са за студенти от женски пол или в неравностойно положение, които имат желание да придобият магистърска степен по програмите „Изкуствен интелект“, „Извличане на информация и откриване на знания“ и „Технологии за големи данни“ във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет.

Финансовата помощ покрива таксите за обучение и разходите за живот, изплащани на вноски по време на обучението. Освен това, в рамките на инициативата, стипендиантите ще получават и редовни покани за събития, организирани от DeepMind, субсидия за присъствие на международна изследователска конференция, както и за закупуване на основно оборудване за работа (подходящ лаптоп). Те също така ще разполагат с индивидуални ментори от DeepMind и GATE.

Стипендията на DeepMind ме срещна с ментори, от които получих изключително полезни съвети и насоки за професиналното си развитие. Още от началото на обучението си започнах да участвам в дейности на изследователската група в GATE, която работи по темата за откриване и изследване на дезинформацията. Станах съавтор на научна публикация, а впоследствие и част от научноизследователския екип на Института“. Това споделя Силвия Гаргова, един от първите лауреати на стипендията на DeepMind, предоставена от GATE. 

Ако и Вие мечтаете за вълнуващ старт в кариерното си развитие, кандидатствайте за стипендиите на DeepMind! 

Условия за кандидатстване

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  • да се идентифицират като жена; или да притежават по-нисък социално-икономически статус, който не им позволява да следват без финансова помощ;
  • да имат постоянно местожителство в България или в Европейския съюз;
  • да бъдат записани в програмата с успех на кандидат-студентските изпити не по-нисък от 4,50;
  • да са завършили бакалавърска степен с успех не по-нисък от 4,50.

Заявленията ще се приемат до 15 октомври 2023 г. чрез нашия онлайн формуляр. За да се класирате, ще бъде необходимо и да изпратите документите си по имейл на: career@gate-ai.eu, след подаване на заявлението. Моля, напишете пълното си име, за да можем да ги прикачим към вашето заявление.  Въпросните документи включват:

1. Мотивационно писмо в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Подписана декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на лични данни от името на института GATE и Софийския университет;

4. Копие от диплома за завършена бакалавърска степен;

5. Документ (удостоверение), че студентът е записан в магистърската програма с посочен успех на приемните изпити;

6. Документ за доходи на всеки от родителите / настойниците от трудова дейност (Издава се от мястото на работа. Удостоверението трябва да съдържа информация за сумите, изплатени за последните 6 месеца);

7. Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и неговите родители. (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене. Удостоверението е безплатно и трябва да съдържа информация за декларирани доходи за 2022 г. или декларация, че няма данни за такива доходи);

8. Декларация, написана на ръка и подписана от кандидата, дали той/тя или член на неговото/нейното семейство има регистрирани фирми (не е необходима нотариална заверка).

Изборът на стипендианти ще се извърши от комисия за подбор, включваща преподаватели от ФМИ на базата на следните два критерия:

  • Удовлетворяване на критериите за допустимост;
  • Предоставена подкрепяща документация и доказателства (финансово състояние, степен на успех на ученика, автобиография и др.).

Успешните стипендианти ще бъдат избрани въз основа на:

  • Съдържание на заявлението (качество на мотивационното писмо и автобиографията);
  • Потвърждение за допустимост (както е посочено в критериите и подкрепено с всички необходими доказателства).

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите до 25 октомври 2023 г.