СУ "Св. Климент Охридски" запазва водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища за 2023 г.


В тринадесетото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2023 г. Софийският университет заема първо място в 22 професионални направления, в които обучава студенти.
Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.
СУ “Св. Климент Охридски” заема първо място в 22 професионални направления, в които обучава студенти - „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Биотехнологии“, „Икономика“, „История и археология“, „Науки за земята“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Политически науки“, „Право“, „Психология“, „Религия и теология“, „Социални дейности“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Теория и управление на образованието“, „Туризъм“, „Физически науки“, „Филология“, „Философия“ и „Химически науки“, в поредното издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2023 г.

Рейтинговата система е достъпна на интернет адрес: https://rsvu.mon.bg