Заявки за изпити от минали години за лятна сесия, 2020/2021, бакалаври и магистри

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на уч. 2020/2021 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити от минали години от лятна изпитна сесия- (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Прилага се сканирано копие или снимка на платежното от платената за съответния брой изпити сума, изписва се  факултетния номер на студента и наименованията на изпитите, които не са положени успешно с името на съответния преподавател. За редовни студенти таксата за един изпит е 30лв., за семестриално завършили – по 50лв на изпит.

Може да се плати по банков път или чрез Epay, или по друг, удобен за студента начин.

Банковата сметка в лева на ФМИ СУ”Св. Кл. Охридски” е:

IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC BNBGBGSD

Срок: от 09.05. 2021г. до 31.05.2021 г.;