Научен семинар „Machine Learning vs Traditional Software Systems“, 14.12.2023

На 14 декември 2023 г., четвъртък, от 17:15 в заседателната зала на ФМИ ще се проведе научен семинар по проект AI-BEST на тема "Machine Learning vs Traditional Software Systems: Understanding the Differences" с лектор Симеон Емануилов (https://www.linkedin.com/in/simeon-emanuilov/). Поканени са всички заинтересовани – студенти, преподаватели и гости на ФМИ.

Анотация: Ще представим развитието на областта от традиционни софтуерни системи към системи с елементи на машинно обучение. Първоначално, ще разгледаме класическите системи, които се характеризират с предварително зададени правила и алгоритми. След това ще се фокусираме върху системите базирани на машинно обучение, които използват данни за самостоятелно обучение, подобрение и адаптация. Освен това, ще разгледаме уникалните предизвикателства, свързани със системите на машинно обучение, като например проблеми с мащабируемост, производителност и др. Ще бъдат представени и конкретни примери от областта чрез система с компютърното зрение – разгръщането на модела LLaVA и използване на класификационни модели с OpenVino. По този начин, ще подчертаем практическото приложение на разгледаните технологии.

Симеон Емануилов е докторант към катедра „Софтуерни технологии“ във ФМИ, с тема на дисертацията „Методи за реализация на софтуерни системи, ориентирани към големи данни“.

Проектът AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and information Technologies) - Приложение на изкуствения интелект и големите данни в образователните, софтуерните и информационните технологии е проект на ФМИ, който стартира през месец юли 2023 г. Проектът е финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект № BG-RRP-2.004-0008-C01. Основна цел на AI-BEST е изследване и разработване на подходи и технологии за приложение на методите на изкуствения интелект и големите данни в различни области на информатиката и компютърните науки.