Математическа логика и приложенията ѝ

Академичен състав