Последни новини

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 17.04.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 17 април 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с доклад на гл. асистент Георги Георгиев

Неитегруемост на хамилтонова система с потенциал на Дайсън

Поканват се студентите и преподавателите.

Семинар по Оптимизация, 13.04.2018

На 13 април 2018 г. (петък) от 13:15 ч. в зала 501 ще се проведе сбирка на Семинара по Оптимизация.

Докладчик: Стоян Апостолов

Тема: Мерки за слаба некомпактност и ядрени оператори

Поканват се всички интересуващи се.

Логически колоквиум - сбирка N: 24, 12.04.2018

На 12 април 2018 г. (четвъртък) от 17:30 часа в зала 200 на ФМИ 

ще се състои поредната сбирка на Логическия колоквиум с доклад на Стоян Михов на тема „Безкрайни задачи и крайни автомати“

Заповядайте!

Общо събрание на ФМИ, 19 април 2018 г.

Съгласно решение на Факултетния съвет на ФМИ, взето на заседанието му от 26.02.2018 г. (Протокол N: 3) се свиква Общото събрание на ФМИ.

Кога: 19 април 2018 г., 14:00 ч.
Къде: зала 325, ФМИ
Дневен ред:
   Отчет за дейността на декана и зам. деканите;
   Попълване състава на факултетния съвет;
   Представяне на проекти, в които ФМИ е водеща организация;
   Разни.
Регистрация: 19 април 2018 г., 13:00 ч.

Конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност "Софийски университет Св. Кл. Охридски", 2018

Срок за представяне на необходимите документи за кандидатите от ФМИ: 31 май 2018 г.
Къде: Деканат на ФМИ

Информация за конкурса

Кандидатурите ще бъдат разгледани на заседанието на Факултетния съвет на ФМИ, което ще се проведе през м. юни 2018 г.

Kонкурс за Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", 2018

Срок за представяне на необходимите документи за кандидатите от ФМИ: 31 май 2018 г.
Къде: Деканат на ФМИ

Информация за конкурса

Кандидатурите ще бъдат разгледани на заседанието на Факултетния съвет на ФМИ, което ще се проведе през м. юни 2018 г.

Семинар "Математическо моделиране", 28.03.2018

На 28.03.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". Ас. Галина Люцканова-Жекова, катедра ЧМА,  ще представи проблема:

Механика на флуидите и приложения

Страници